Schowek Twój schowek jest pusty
Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Kontakt


 • W.Z.H.
  ul. Mieszka I 15
  28-300 Jędrzejów
  NIP: 6561579213
 • E-mail:[email protected]
 • Telefon512-398-107
 • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 9.00 - 17.00

Statystyka

 • Ilość produktów: 257
 • Ilość kategorii: 22
 • Ilość promocji: 0
 • Ilość nowości: 0
 • Aktualnie klientów na stronie: 1

Chmura tagów

Regulamin

Regulamin sklepu
 
§1 Definicje
1. Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice:
ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice:
nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

2. Adres reklamacyjny:
W.Z.H. Sylwester Gacek
ul. Mieszka I 15
28-300 Jędrzejów

3. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem decorarts.pl zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.
4. Dane kontaktowe:
W.Z.H. Sylwester Gacek
ul. Mieszka I 15
28-300 Jędrzejów
e-mail: [email protected]

5. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw
znajdującym pod adresem decorarts.pl

6. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług
z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

7. Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

8. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

10. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

13. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

14. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

15. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

16. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem decorarts.pl

17. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

18. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

19. Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

20. Przedmiot świadczenia – przedmiot umowy.

21. Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym
przez Sprzedającego w sklepie.

22. Rzecz – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem umowy.

23. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem decorarts.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

24. Sprzedający:
W.Z.H. Sylwester Gacek
ul. Mieszka I 15
28-300 Jędrzejów
NIP: 6561579213
KONTO BANKOWE: 79 8490 0007 2000 0004 2446 0001

25. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

26. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

27. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny
z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

28. Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

29. Wada fizyczna – niezgodność rzeczy sprzedanej z umową

30. Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem
osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

31. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy
pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 
§2 Warunki ogólne
1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

2. Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia,
w którym to zdarzenie nastąpiło.

6. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

7. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość,
a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

8. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 8 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

9. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego, który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

10. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.
 
§3 Zawarcie umowy i realizacja
1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
        1. dodanie do koszyka produktu;
        2. wybór rodzaju dostawy;
        3. wybór rodzaju płatności;
        4. wybór miejsca wydania rzeczy;
        5. złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

3. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 10 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

5. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on
Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.

6. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

7. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia
za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

8. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcie produktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów w najdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

 9. Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującego dokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy, wraz z dołączonymi
załącznikami, o których mowa w §2 pkt 6b.
 
§4 Prawo do odstąpienia od umowy
      Każdy klient jest obsługiwany indywidualnie, towar jaki wykonujemy jest produkowany bezpośrednio pod zamówienie od którego odstąpienie od umowy nie przysługuje, pkt9.
    Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
        1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
        2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
        3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
        4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
        5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
        6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
        7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
       8.  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
       9.  Cały asortyment wykonywany jest na zamówienie, od którego nie ma możliwość odstąpienia od umowy
 
§5 Reklamacje
1. Towar podlega reklamacji, jeśli posiada wady fabryczne.

2. W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub prób otwarcia należy w obecności listonosza spisać
protokół szkody i odmówić przyjęcia towaru.

3. W celu dokonania reklamacji niezbędne jest skontaktowanie się ze Sklepem oraz wypełnienie formularza zwrotu/reklamacji.
4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 10 dni od otrzymania reklamowanego towaru.

5. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar zostanie wymieniony na nowy lub w przypadku gdy będzie to niemożliwe, Sklep zwróci równowartość ceny towaru lub zaoferuje inne dostępne produkty.

6. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty ponosi Kupujący.

§6 Ochrona prywatności
1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów.

2. Poprzez zarejestrowanie lub zalogowanie się do Sklepu internetowego Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Sprzedawcę. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym.

3. Sprzedawca jest uprawniony, zgodnie z treścią art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), do przetwarzania danych osobowych dla celów realizacji Umowy,
marketingu bezpośredniego usług własnych.

4. Klientom przysługuje prawo do żądania od Sprzedawcy, jako administratora ich danych, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5. Sprzedawca jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie organom uprawnionym
na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

6. Sprzedawca wykorzystuje pliki „cookies”, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w szczególności procesu autoryzacji i zapamiętywania ustawień osobistych. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

§7 Postanowienia końcowe
    1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje
od czasu opublikowania go na stronie Sklepu internetowego.

   2.  Niniejszy regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.decorarts.pl

    3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące login oraz hasło Klienta.

   4.  W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym kodeksu cywilnego.

5. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną
(na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail).
 
 
 

 

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl